Algemene voorwaarden

Gelijk Geslaagd is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63307421.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Gelijk Geslaagd.
 3. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
 4. Cursus: de 1 daagse theoriecursus voor auto- en motorrijbewijzen die wordt afgesloten met het Examen.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de Cursus of het Examen bijwoont die Gelijk Geslaagd heeft aangesteld, projecten aan Gelijk Geslaagd heeft verleend voor Diensten die door Gelijk Geslaagd worden uitgevoerd, of waaraan Gelijk Geslaagd een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Diensten: de dienst die Gelijk Geslaagd levert, is het verzorgen van theoriecursussen voor auto- en motorrijbewijzen (CBR-certificaat), alsmede de aanmelding voor het CBR theorie-examen.
 7. Examen: het CBR theorie-examen dat na afloop van de Cursus door Deelnemer wordt afgelegd.
 8. Gelijk Geslaagd: de dienstverlener die diensten aan Deelnemer aanbiedt.
 9. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende Cursus.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Gelijk Geslaagd, alsmede voorstellen van Gelijk Geslaagd voor Diensten die door Gelijk Geslaagd aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Gelijk Geslaagd.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Gelijk Geslaagd, elke Overeenkomst tussen Gelijk Geslaagd en Deelnemer en op elke dienst die door Gelijk Geslaagd wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gelijk Geslaagd aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Gelijk Geslaagd is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Gelijk Geslaagd gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Gelijk Geslaagd is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Gelijk Geslaagd het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Gelijk Geslaagd gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
 4. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
 5. De startdatum van de Cursus;
 6. De voorwaarden waaronder de Cursus eventueel niet doorgaat;
 7. De eventuele toelatingseisen voor de Cursus;
 8. De prijs van de Cursus;
 9. De wijze van betaling van de Cursus;
 10. De duur van de Cursus.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 12. Oplevertijden in het aanbod van Gelijk Geslaagd zijn in beginsel indicatief en geven Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer de door hem of haar gewenste datum van de Cursus kiest zoals aangeboden via de website van Gelijk Geslaagd door middel van een ondubbelzinnig en exclusief akkoord.
 2. Nadat door Deelnemer een Aanbod van Gelijk Geslaagd is aanvaard door middel van het inschrijven voor de door Deelnemer gewenste Cursus- en Examendatum zal Gelijk Geslaagd de Overeenkomst schriftelijk, althans via e-mail, aan Deelnemer bevestigen. Zodra Gelijk Geslaagd de Overeenkomst heeft bevestigd, ligt de datum van het Examen vast. Deelnemer gaat akkoord met het feit dat het Examen op dat moment tevens wordt ingepland bij het CBR. Nadat de door Deelnemer gewenste Examendatum door Gelijk Geslaagd is bevestigd, kan deze niet langer worden geannuleerd.
 3. Gelijk Geslaagd heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door Gelijk Geslaagd te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is behaald. Gelijk Geslaagd zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Deelnemer hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden eventuele reeds betaalde gelden gerestitueerd.
 4. Gelijk Geslaagd is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Deelnemers wordt aangegaan, is elke Deelnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Cursus, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Deelnemer als Gelijk Geslaagd kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover Gelijk Geslaagd ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

Artikel 6   Annulering

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Deelnemer het recht de Overeenkomst te annuleren. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Deelnemer de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Gelijk Geslaagd, te weten de kosten van het Examen, alsmede de door Gelijk Geslaagd gemaakte kosten in verband met de vrijgehouden deelnemersplaats.
 2. Indien Deelnemer een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Gelijk Geslaagd. Als startdatum van de Cursus wordt de datum gehanteerd in de door Gelijk Geslaagd met Deelnemer gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Gelijk Geslaagd.
 3. De kosten voor het Examen kunnen nimmer worden gerestitueerd.
 4. Bij aanvang van de Cursus, dient Deelnemer een voorschot / het volledige bedrag te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Deelnemer en met schriftelijk akkoord van Gelijk Geslaagd is beëindigd. Indien Deelnemer de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Deelnemer in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Gelijk Geslaagd verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Deelnemer daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd.
 5. Onverminderd het voorgaande lid is Deelnemer de volledige kosten van de Dienst jegens Gelijk Geslaagd verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Deelnemer is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Deelnemer uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere Cursus, dan wel enige andere reden waarvoor Deelnemer zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Gelijk Geslaagd hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 6. Kosten verband houdend met reeds aan Deelnemer geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Deelnemer in rekening gebracht.
 7. Annuleren van de Dienst is niet mogelijk. Het Examen kan wel éénmalig verzet worden, mits je dit minimaal 8 dagen voor je examendatum bevestigd met Gelijk Geslaagd.
 8. In alle gevallen van het annuleren van de aanmelding worden er kosten ter hoogte van 41 euro voor het digitale oefenmateriaal in rekening gebracht, dit naast eventuele reserveringskosten ter hoogte van de examenkosten van het ingeplande CBR-examen.
 9. De levering van het digitale oefenmateriaal wordt direct beschikbaar gesteld na aanmelding. Door een aanmelding te doen op onze website geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Artikel 7   Uitvoering van de dienstverlening

 1. Gelijk Geslaagd zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Gelijk Geslaagd staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Gelijk Geslaagd staat er voor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienst aan Deelnemer wordt verstrekt, tenzij Deelnemer nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan Gelijk Geslaagd de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 4. De door Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Gelijk Geslaagd aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Gelijk Geslaagd heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Gelijk Geslaagd niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Gelijk Geslaagd, is Deelnemer gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Gelijk Geslaagd is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Deelnemer verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de Opdracht. Nimmer is Gelijk Geslaagd in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Gelijk Geslaagd of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, sprake is van vertraging heeft Gelijk Geslaagd recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 8   Onderwijsmateriaal

 1. Gelijk Geslaagd stelt het (online) Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de Cursus tijdig, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Cursus aan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Alle door Gelijk Geslaagd gehanteerde (op)levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer Gelijk Geslaagd heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Gelijk Geslaagd is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de (op)levertijden.

Artikel 9   Verplichtingen Deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht alle door Gelijk Geslaagd verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Gelijk Geslaagd niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
 2. Gelijk Geslaagd is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Gelijk Geslaagd verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Gelijk Geslaagd voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Gelijk Geslaagd kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Gelijk Geslaagd gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Deelnemer.

Artikel 10   Inhoud van de Cursus

 1. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
 2. Indien Deelnemer verplicht is zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, etc.), zal Gelijk Geslaagd Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 3. Deelnemer zal Gelijk Geslaagd schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
 4. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Gelijk Geslaagd. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Gelijk Geslaagd extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij de overeengekomen Cursusdag mist.
 5. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van de Cursus, is Gelijk Geslaagd (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van Gelijk Geslaagd de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen.
 6. Gelijk Geslaagd heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 11   Examen en/of keuring

 1. De Cursus wordt afgesloten met een Examen. Deelnemer dient hiervoor altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteitsbewijs kan het voorkomen dat Deelnemer het Examen niet kan afleggen. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer.
 2. Nadat een Examen is geboekt, wordt het Examen ingeroosterd door het CBR en is het niet meer mogelijk het Examen te annuleren of de datum te wijzigen.
 3. Bij het afleggen van een Examen is Deelnemer altijd gehouden minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie. Indien Deelnemer niet op tijd verschijnt voor een Examen, kan het voorkomen dat Deelnemer de deelname wordt ontzegd. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van Deelnemer.
 4. Gelijk Geslaagd wijst Deelnemer er op dat de uitvoering en beoordeling van Examens en/of keuringen geschiedt door de daartoe bevoegde instantie, te weten het CBR. Gelijk Geslaagd is nimmer betrokken bij de daadwerkelijk beoordeling van examens en/of keuringen. Klachten over de uitvoering of inhoud van een Examen dienen te worden ingediend bij het CBR.
 5. Het door Gelijk Geslaagd in het kader van de Opdracht gehanteerde prijzen zijn te allen tijde exclusief de kosten verbonden aan het afleggen van een examen en/of keuring.

Artikel 12   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Deelnemer nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Deelnemer te komen, is Deelnemer verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Gelijk Geslaagd is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Deelnemer verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Eenmaal door Gelijk Geslaagd bevestigde Examendata kunnen nimmer worden gewijzigd of verplaatst. Alle Examens zijn strikt persoonlijk. Indeplaatsstelling voor een Examen is niet mogelijk.
 2. Indien Deelnemer een Examen onverhoopt niet behaalt, kan Deelnemer opnieuw deelnemen aan een cursus en examen tegen een gereduceerd tarief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen.
 3. Alle door Gelijk Geslaagd verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Gelijk Geslaagd totdat Deelnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Gelijk Geslaagd gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 4. Gelijk Geslaagd voert haar dienstverlening uit tegen het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans bijaanvang van de betreffende Cursus, , tenzij anders overeengekomen.
 5. Gelijk Geslaagd behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Deelnemer niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Deelnemer is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, waaronder in ieder geval verstaan de kosten van het CBR, volledig te vergoeden.
 7. Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Gelijk Geslaagd is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 14   Incassobeleid

 1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Deelnemer binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal Gelijk Geslaagd zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Gelijk Geslaagd meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 15   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Gelijk Geslaagd gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Gelijk Geslaagd de betrokkene hierover informeren.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Gelijk Geslaagd verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Gelijk Geslaagd tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Gelijk Geslaagd op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16   Opschorting en ontbinding

 1. Gelijk Geslaagd heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Gelijk Geslaagd gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Gelijk Geslaagd is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3. Gelijk Geslaagd is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om Gelijk Geslaagd te vergoeden voor elk financieel verlies dat Gelijk Geslaagd lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer.

Artikel 17   Overmacht

 1. Gelijk Geslaagd is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Gelijk Geslaagd wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Gelijk Geslaagd, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan Gelijk Geslaagd zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Gelijk Geslaagd of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Gelijk Geslaagd buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Gelijk Geslaagd is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Gelijk Geslaagd alleen geacht te bestaan indien Gelijk Geslaagd dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van diensten door Gelijk Geslaagd leidt tot aansprakelijkheid van Gelijk Geslaagd, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Gelijk Geslaagd. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van Gelijk Geslaagd verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van Gelijk Geslaagd komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Gelijk Geslaagd.
 4. Gelijk Geslaagd sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Gelijk Geslaagd is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Deelnemer vrijwaart Gelijk Geslaagd voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Gelijk Geslaagd geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Gelijk Geslaagd.
 6. Enige door Gelijk Geslaagd opgeleverde adviezen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Gelijk Geslaagd.
 7. Nadat een Examen bij Gelijk Geslaagd is geboekt, wordt het Examen ingeroosterd door het CBR en is het niet meer mogelijk het Examen te annuleren of de datum te wijzigen. Indien Deelnemer een Examen mist, onverhoopt toch niet kan bijwonen of te laat verschijnt en hierdoor niet meer mag deelnemen, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Deelnemer. Gelijk Geslaagd is niet aansprakelijk indien Deelnemer om wat voor reden dan ook het Examen niet kan afleggen. Reeds betaalde kosten komen in dergelijk geval niet voor vergoeding in aanmerking.
 8. Het succesvol afronden van de Cursus door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de Cursus. Op Gelijk Geslaagd rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gelijk Geslaagd. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 9. Gelijk Geslaagd staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Gelijk Geslaagd verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Gelijk Geslaagd vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Gelijk Geslaagd binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Gelijk Geslaagd.

Artikel 20   Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Gelijk Geslaagd waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Gelijk Geslaagd en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur, met inbegrip van het Onderwijsmateriaal, waarop de IE-rechten en auteursrechten van Gelijk Geslaagd rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gelijk Geslaagd. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Gelijk Geslaagd opgeleverde zaken, dient Gelijk Geslaagd expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden om beeld- of geluidsopnames te maken gedurende de Cursus. Het is Deelnemer tevens verboden het door Gelijk Geslaagd gedeelde Onderwijsmateriaal en overige zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Gelijk Geslaagd rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Gelijk Geslaagd wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Gelijk Geslaagd onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 21   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Gelijk Geslaagd verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Gelijk Geslaagd zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Deelnemer vrijwaart Gelijk Geslaagd van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.
 3. Deelnemer vrijwaart Gelijk Geslaagd voor alle aanspraken van Deelnemer en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Deelnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Deelnemer vrijwaart Gelijk Geslaagd voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Deelnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Gelijk Geslaagd verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Deelnemer vrijwaart Gelijk Geslaagd van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van een Cursus, Examen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

Artikel 22   Klachten

 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van Gelijk Geslaagd of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@gelijkgeslaagd.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Gelijk Geslaagd de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Gelijk Geslaagd zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Gelijk Geslaagd en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Gelijk Geslaagd heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Gelijk Geslaagd en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Slaag vandaag bij de #1 theorie-opleider van Nederland 🏆

Schrijf je vandaag nog in en behaal je auto theorie examen in 1 keer! Gelijk Geslaagd is actief op meer dan 9 locaties door Nederland